Legal

AVÍS LEGAL

CENTRE MÊDIC ISIC, S.L.P. (d’ara endavant ISIC-BCN) és una societat limitada professional espanyola amb domicili C/ París, 205, 3r, 1a, 08008, Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona com a Societat Limitada Professional Tomo 45789, Foli 111, Fulla 499067, Inscripció 1, amb NIF B66904913 i correu electrònic info@isic-bcn.com. Centre Sanitari autoritzat per el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Codi: E08629889

OBJECTE

La utilització de qualsevol dels serveis oferts en el lloc web www.isic-bcn.com li atribueix, des del seu començament, la condició d’usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d’aquestes condicions legals.

ISIC-BCN posa a la disposició dels usuaris el present avís legal amb la finalitat d’informar de les condicions d’ús de la web, en virtut de l’establert en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI- CE), i seguir els termes concordes amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal per assegurar el bon ús i la confidencialitat en el tractament de les seves dades

www.isic-bcn.com és una plataforma que variarà amb el temps, adaptant-se a les necessitats dels usuaris i a les noves tecnologies, a causa d’això, ISIC-BCN es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació d’avisar o posar en coneixement de l’usuari aquestes modificacions, entenent-se com a suficient la seva publicació en el propi web.

RESPONSABILITAT

ISIC-BCN s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic, es prega el notifiqui de forma immediata a info@isic- bcn.com

ISIC-BCN no assumeix cap responsabilitat derivada, o que pugui derivar-se, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts del lloc web.

Malgrat haver pres totes les precaucions necessàries per proporcionar informacions actuals i exactes en el lloc web, ISIC-BCN no pot garantir l’actualització de tota la informació facilitada ni la falta d’errors o omissions.

https://isic-bcn.com/ ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. No obstant això, no es descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés permanent al lloc web.

LIMITACIONS D’ÚS I DEURE CUSTODIA

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web amb finalitats il·legals o de manera que es lesionin els drets de tercers.

L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar l’aplicació telemàtica amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a l’establert en el present document i en l’aplicació telemàtica, lesius dels drets i interessos de ISIC-BCN i de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar l’aplicació telemàtica o impedir la normal utilització o gaudi de l’aplicació telemàtica per part dels altres usuaris.

A l’usuari li queda prohibit, de forma enunciativa però no limitativa, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desencadellar, reproduir, traduir, modificar, versionar, comercialitzar, duplicar, transformar ni transmetre a persona o entitat, parcialment o íntegrament, en forma o per mitjà algun, ja sigui mecànic, magnètic, per fotocòpia o qualsevol altre, o eliminar qualsevol avís de propietat o etiquetes de l’aplicació telemàtica, de forma enunciativa i no limitativa, els diagrames lògics, codis font, objecte i/o el model de dades, sense prèvia i expressa autorització per escrit de ISIC-BCN.

ISIC-BCN no pot garantir que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda en tot moment, a causa de la possibilitat que apareguin problemes tècnics a la xarxa, prestadors de serveis de telecomunicacions, avaries en els equips i altres possibles contingències imprevisibles com a reparacions, manteniment i actualització de programari. En qualsevol cas, ISIC-BCN garanteix que intentarà solucionar aquests problemes en el menor temps possible.

L’usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del web i/o dels Continguts inclosos en el mateix lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat. L’accés al web i/o als Continguts inclosos en el mateix no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat del Portal i/o dels Continguts inclosos en el mateix per a finalitats particulars o específics dels usuaris. ISIC-BCN podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l’ús i/o accés al web i/o als Continguts, les quals hauran de ser observades en tot cas pels usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, botons, programari, noms comercials, noms de domini, i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial que formin part del present assetjo web són propietat de ISIC-BCN o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en el mateix i que figuren com a autors o titulars dels drets.

Els drets d’explotació del web són titularitat de ISIC-BCN i estan protegits per les Lleis de Propietat Intel·lectual espanyoles i per les lleis aplicables del país on s’utilitzi. L’estructura, organització i codificació del web constitueixen valuosos secrets comercials i informació confidencial de ISIC-BCN. Així, l’usuari haurà de, per tant, tractar l’aplicació informàtica web de la mateixa forma que faria amb qualsevol un altre material protegit amb drets de propietat intel·lectual i no podrà copiar-les sense autorització expressa i per escrit dels seus titulars.

En cap cas s’entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dits dretes, ni es confereix cap dret, i especialment, d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit de ISIC-BCN o dels tercers corresponents.

Les marques hauran d’utilitzar-se de conformitat amb els usos comercials sobre marques, inclosa l’esment del nom del propietari de la marca.

POLITICA DE PRIVADESA

CONFIDENCIALITAT

ISIC-BCN es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

SEGURETAT DE LES DADES

ISIC-BCN garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades. Per això, ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari, en particular les estipulades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desenvolupament RD 1720/2007.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ISIC-BCN protegeix les dades personals segons l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests amb l’objecte que es respectin les llibertats i els drets fonamentals de les persones a qui pertanyin aquestes dades.

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per gestionar la nostra relació comercial. Les dades es conserveran fins que se sol·liciti la supressió a la següent adreça info@isic-bcn.com o ho estableixi una disposició legal. Pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

ISIC-BCN està legitimada per tractar les seves dades perquè són necessàries per prestar el servei sol·licitat o per el consentiment que ens atorga en els diferents formularis de contacte de la web.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, s’ha de dirigir per escrit a info@isic-bcn.com. El DPO és MEDICONSULTING SAU dpd.metges@med.es

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

ISIC-BCN informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que realitzi algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

ISIC-BCN està complint amb totes les disposicions de les normatives  per a el tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.

Es garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

LSSICE

Així mateix, li informem que NO s’utilitzaran aquestes dades per a l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic no sol·licitades o no autoritzades expressa i prèviament per l’interessat, segons l’estipulat en la LSSICE.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS D’INTERNET

Aquest web pot contenir enllaços o enllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Així, doncs, ISIC-BCN no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en aquestes pàgines web esmentades, ni la seva veracitat o actualització i, en conseqüència, ISIC-BCN queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tot tipus que puguin derivar-se de la utilització de pàgines web alienes a https://isic-bcn.com/

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web s’utilitzen cookies. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Per a més informació accedeixi a la nostra política de cookies (política de cookies)

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola en tots els casos, a la qual se sotmeten expressament les parts; la utilització dels serveis la present web pressuposa l’acceptació expressa de la jurisdicció Espanyola.

Així mateix, i amb l’excepció de l’expressat en el paràgraf següent, les parts intervinents acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l’execució o interpretació de les presents condicions o relacionat amb elles, o d’altres textos que pogués haver-hi en el lloc web, es resoldran definitivament mitjançant submissió als Jutjats i Tribunals de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o demarcació jurisdiccional que pogués resultar competent.

El paràgraf anterior no serà aplicable en el cas que una de les parts sigui un consumidor o usuari segons la definició de la normativa de protecció dels Consumidors i Usuaris (Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries). En aquest cas seria d’aplicació preferent el lloc designat en aquesta legislació.

MODIFICACIONS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Podràs trobar a la teva disposició la present Política de privacitat en espanyol en la Web perquè puguis consultar-la, arxivar-la o imprimir-la en qualsevol moment i sempre que vulguis.

És possible que la present Política de privacitat variï amb el temps com a conseqüència de canvis en la Web; modificacions en els tractaments de dades realitzades per ISIC- BCN o en les finalitats per les quals recopila les teves dades de caràcter personal com a conseqüència de canvis en ISIC-BCN bé a nivell societari, bé a nivell operatiu o de negoci; novetats legislatives o jurisprudencials o l’establiment de nous criteris de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per això, ISIC-BCN es reserva el dret a modificar de manera unilateral la present Política de privacitat informant prèviament a l’Usuari d’aquesta modificació de manera clara i amb la deguda antelació. ISIC-BCN recomana a l’Usuari que llegeixi detingudament la Política de privacitat vigent en el moment en què accedeixi a la Web i en tot cas abans d’emplenar algun formulari de contacte.